شماره تلفن دبیرخانه کنفرانس: 33400615 - 086

ایمیل های کنفرانس: itme2023@arakut.ac.ir

 

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.