آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1401-12-15
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1401-12-15
تاریخ شروع کنفرانس
1401-12-16
تاریخ پایان کنفرانس
1401-12-16