کمیته برگزاری

دکتر حامد دیلمی عضدی

دکتر حامد دیلمی عضدی

دبیر کنفرانس
hdazodiarakut.ac.ir
08633400662
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک (گروه مهندسی ساخت و تولید)، دانشگاه صنعتی اراک
دکتر ثاراله عباسی

دکتر ثاراله عباسی

دبیر علمی کنفرانس
s_abbasiarakut.ac.ir
08633400663
دانشکده مهندسی مکانیک(گروه مهندسی حرارت و سیالات) دانشگاه صنعتی اراک
دکتر علیرضا بزرگی

دکتر علیرضا بزرگی

دبیر اجرایی کنفرانس
bozorgiarakut.ac.ir
08633400682
دانشکده مهندسی مکانیک (گروه مهندسی حرارت و سیالات)، دانشگاه صنعتی اراک

کمیته علمی

دکتر مهدی صفری

دکتر مهدی صفری

عضو کمیته علمی
m.safariarakut.ac.ir
08633400672
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک (گروه مهندسی ساخت و تولید)، دانشگاه صنعتی اراک
دکتر محمد گهری

دکتر محمد گهری

عضو کمیته علمی
moh-gohariarakut.ac.ir
08633400683
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک (گروه طراحی جامدات)، دانشگاه صنعتی اراک
دکتر فرزاد رفیعیان

دکتر فرزاد رفیعیان

عضو کمیته علمی
rafieianarakut.ac.ir
08633400673
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک (گروه طراحی جامدات)، دانشگاه صنعتی اراک
دکتر سمیه داودآبادی فراهانی

دکتر سمیه داودآبادی فراهانی

عضو کمیته علمی
sdfarahaniarakut.ac.ir
08633400681
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک (گروه تبدیل انرژی)، دانشگاه صنعتی اراک
دکتر کاظم محمدزاده

دکتر کاظم محمدزاده

عضو کمیته علمی
k.mohammadzadeharakut.ac.ir
08633400661
دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک
دکتر حسن جلالی

دکتر حسن جلالی

عضو کمیته علمی
hassan.jalalinorthumbria.ac.uk
استادیار- دانشگاه نورثومبریا
دکتر حامد حداد خداپرست

دکتر حامد حداد خداپرست

عضو کمیته علمی
h.haddadkhodaparastswansea.ac.uk
استاد- دانشگاه سوانزی انگلیس
دکتر محمدرضا آموزگار

دکتر محمدرضا آموزگار

عضو کمیته علمی
m.amoozgarnottingham.ac.uk
استادیار- دانشگاه ناتینگهام
دکتر رضا تقوی زنوز

دکتر رضا تقوی زنوز

عضو کمیته علمی
taghaviiust.ac.ir
دانشیار- دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر حامد احمدی

دکتر حامد احمدی

عضو کمیته علمی
h_ahmadimodares.ac.ir
دانشیار- دانشگاه تربیت مدرس
دکتر رضا مداحیان

دکتر رضا مداحیان

عضو کمیته علمی
maddahianmodares.ac.ir
دانشیار -دانشگاه تربیت مدرس
دکترمحمدمهدی هیهات

دکترمحمدمهدی هیهات

عضو کمیته علمی
mmheyhatmodares.ac.ir
دانشیار - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر معین طاهری

دکتر معین طاهری

عضو کمیته علمی
m-taheri araku.ac.ir
دانشیار- دانشگاه اراک
دکتر محمد خلیلی

دکتر محمد خلیلی

عضو کمیته علمی
m-khaliliaraku.ac.ir
- استادیار- دانشگاه اراک
دکتر علی جودکی

دکتر علی جودکی

عضو کمیته علمی
ajoodakiabru.ac.ir
استادیار- دانشگاه ایت اله بروجردی
دکتر حمیدرضا رضائی آشتیانی

دکتر حمیدرضا رضائی آشتیانی

عضو کمیته علمی
hr_rezaeiarakut.ac.ir
دانشیار - دانشگاه صنعتی اراک
دکتر حمید قاسمی میقانی

دکتر حمید قاسمی میقانی

عضو کمیته علمی
hamid.ghasemiarakut.ac.ir
استادیار- دانشگاه صنعتی اراک