برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

کارگاه های آموزشی و نشستهای تخصصی

13 اسفند 1401
10:00-12:00

0

ریال
دانشجویان

1,200,000

ریال
شرکت کننده آزاد

1,500,000

ریال
دانشگاه صنعتی اراک-ساختمان امیرکبیر-کلاس 622
ظرفیت: 100
دکتر محمد کریم الدینی

16 اسفند 1401
18:00-20:00

0

ریال
دانشجویان

1,200,000

ریال
شرکت کننده آزاد

1,500,000

ریال
مجازی
ظرفیت: 100
شرکت کنندگان: 2
مهندس علی زین العابدین بیگی

16 اسفند 1401
18:00-20:00

0

ریال
دانشجویان

1,200,000

ریال
شرکت کننده آزاد

1,500,000

ریال
مجازی
ظرفیت: 100
شرکت کنندگان: 2
دکتر کاظم محمد زاده
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.