نکات مهم قابل توجه ارائه دهندگان مقاله در کنفرانس
08 اسفند 1401

قابل توجه پژوهشگران گرامی ارائه دهنده مقاله دردومین کنفرانس ملی فناوری های صنعتی در مهندسی مکانیک


-خواهشمندیم حتما وضعیت مقاله ارسال شده خود را درسایت بررسی نموده،درصورت درخواست بازنگری،در اولین فرصت (حداکثرتا 12 اسفندماه1401) فایل بازنگری شده را در بخش صفحه شخصی سایت کنفرانس بارگذاری وارسال فرمایید.


-از پژوهشگرانی که مقالات آنها درکنفرانس مورد پذیرش نهایی قرارگرفته ودرخواست پرداخت هزینه ثبت نام برای آنها ارسال شده،خواهشمندیم دراولین فرصت با مراجعه به سامانه دانشگاه صنعتی اراک به آدرس  https://erp.arakut.ac.ir ،نسبت به پرداخت آنلاین وسپس بارگذاری رسید پرداخت در بخش صفحه شخصی سایت کنفرانس،اقدام فرمایند.


-با توجه به ارائه مقالات به صورت مجازی(آنلاین درسامانه اسکای روم)به ارائه دهندگان گرامی مقالات اکیداً توصیه می شود،به منظورجلوگیری از ایجاد مشکل درزمان ارائه در روزبرگزاری کنفرانس (ازبعد قطعی اینترنت،قطعی صدا و...) فایل صداگذاری شده پاورپوینت ارائه که می بایست براساس الگوی کنفرانس تهیه شود(بر اساس راهنمای تهیه شده که در بخش مقالات>>راهنمای نگارش وارسال مقاله نیزبارگذاری شده)تهیه و حداکثرتا 12 اسفند 1401 به آدرس ایمیل کنفرانس به نشانی itme2023@arakut.ac.ir  ایمیل فرمایند(لطفا عنوان ایمیل کد مقاله ارسالی باشد).


-حضورآنلاین ارائه دهنده مقاله درپنل ارائه مقالات مطابق با برنامه زمانبندی کنفرانس که متعاقباً اعلام خواهد شد،ضروری است.
                                                                                                                                                                                                                                            "دبیرخانه دومین کنفرانس ملی فناوری های صنعتی درمهندسی مکانیک"