قابل توجه شرکت کنندگان در کنفرانس:ارائه تمامی مقالات به صورت مجازی خواهد بود.
14 اسفند 1401

قابل توجه شرکت کنندگان در کنفرانس: ارائه تمامی مقالات به صورت مجازی خواهد بود.